VIC: CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ

VIC: CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần thông báo Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm