VMI: AIZAWA SECURITUES CO.LTD không còn là cổ đông lớn

VMI: AIZAWA SECURITUES CO.LTD không còn là cổ đông lớn

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AIZAWA SECURITUES CO.LTD- Mã chứng khoán: VMI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 616,000 CP (tỷ lệ 5.63%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 616,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 01/10/2021.

HNX