BCTC 2022 BHC - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 0 tỷ đồng.

  • Chi phí tài chính tăng 7,97% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 1,81% nguyên nhân là do công ty đã trả nợ vay, số dư vay 6,46% tăng so với cùng kỳ.
  • Vốn điều lệ giữ nguyên ở mức 45 tỷ đồng.