BHC: Trần Quốc Lập - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật - đã mua 920,641 CP

BHC: Trần Quốc Lập - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật - đã mua 920,641 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Quốc Lập
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
- Mã chứng khoán: BHC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 920,641 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 920,641 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 920,641 CP20,46%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 19/06/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 26/06/2023.

HNX