15:30, 14/03/2022

BMV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  BMV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMV của CTCP Bột mỳ Vinafood 1 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04 năm 2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sẳn xuất kinh doanh năm 2022;
  + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021. phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
  + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;
  + Thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và phương án dự kiến năm 2022;
            - Nội dung họp: + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
  + Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027;
  + Một số nội dung quan trọng khác.

  HNX