DLM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

DLM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DLM của CTCP Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến vào tháng 10 năm 2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng: số 19 Lê Hồng Phong, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
          - Nội dung họp: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

HNX