09:13, 19/07/2022

GVT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Hồng Nhung

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hồng Nhung
  - Mã chứng khoán: GVT
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 710,000 CP (tỷ lệ 6.12%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 281,099 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 991,099 CP (tỷ lệ 8.54%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: tăng tỷ lệ sở hữu
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 13/07/2022.

  HNX