HDB: CBTT NQ HĐQT thông qua phương án bán cổ phiếu của Vietjet

HDB: CBTT NQ HĐQT thông qua phương án bán cổ phiếu của Vietjet

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua phương án bán cổ phiếu của Vietjet như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm