14:20, 25/05/2022

SD1: Nguyễn Xuân Bình - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 259,800 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Xuân Bình
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: SD1
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 260,050 CP (tỷ lệ 3.34%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 259,800 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 250 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 29/04/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 29/04/2022.

  HNX