17:00, 07/09/2022

SMN: Phạm Cảnh Toàn - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Cảnh Toàn
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: SMN
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12,900 CP (tỷ lệ 0.29%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 12,900 CP (tỷ lệ 0.29%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Diễn biến thị trường không thuận lợi
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 01/08/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 30/08/2022.

  HNX