17:00, 07/09/2022

SVN: Lê Thị Hương không còn là cổ đông lớn

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Hương- Mã chứng khoán: SVN
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,530,000 CP (tỷ lệ 7.29%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,530,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày không còn là cổ đông lớn: 31/08/2022.

  HNX