VHF: Ông Nguyễn Anh Dũng được bầu làm Thành viên HĐQT thay thế ông Phạm Đình Cương

VHF: Ông Nguyễn Anh Dũng được bầu làm Thành viên HĐQT thay thế ông Phạm Đình Cương

HNX

Tài liệu đính kèm