15:39, 15/09/2022

API: Nguyễn Thu Phương không còn là cổ đông lớn

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thu Phương- Mã chứng khoán: API
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,117,400 CP (tỷ lệ 5.54%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 359,500 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,757,900 CP (tỷ lệ 4.6%)
  - Ngày không còn là cổ đông lớn: 05/09/2022.

  HNX