09:29, 21/04/2022

BMV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMV của CTCP Bột mỳ Vinafood 1 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến từ tháng 05 đến tháng 06/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
  + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021. phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
  + Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
            - Nội dung họp: + Thông qua Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Phương án dự kiến năm 2022;
  + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
  + Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
  + Một số nội dung quan trọng khác

  HNX