14:45, 14/07/2022

GVT: Nguyễn Văn Nam không còn là cổ đông lớn

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Nam- Mã chứng khoán: GVT
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 621,099 CP (tỷ lệ 5.35%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 340,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 281,099 CP (tỷ lệ 2.42%)
  - Ngày không còn là cổ đông lớn: 08/07/2022.

  HNX