TNM: Phạm Hoàng Thi không còn là cổ đông lớn

TNM: Phạm Hoàng Thi không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Hoàng Thi- Mã chứng khoán: TNM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 389,000 CP (tỷ lệ 6.72%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 200,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 189,000 CP (tỷ lệ 3.27%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 31/03/2023.

HNX