Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 400 đồng/CP

Loại sự kiện: Trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 05/07/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 06/07/2022

Ngày thực hiện: 27/07/2022