Quyết định HĐQT về việc Thành lập chi nhánh tại TP HCM và Bổ nhiệm GĐ Chi nhánh

CTCP Chứng khoán Đại Nam công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2020/NQ-HĐQT-DNSE về việc thành lập Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2020-12-01T15:44:21

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam công bố thông tin thay đổi trụ sở chính

Ngày 01/09/2020 Công ty đã nhận được Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 57/GPĐC-UBCK…
2020-09-01T16:55:20

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam lựa chọn địa điểm đặt trụ sở mới

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam (DNSE) thông qua việc lựa chọn địa điểm đặt Trụ sở Công ty mới.
2020-08-06T16:21:09

Công bố thông tin Thay đổi thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020.
2020-07-07T00:30:00

Báo cáo thường niên 2019

Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố Báo cáo thường niên năm 2019. Chi tiết theo file đính kèm. File đính…
2020-04-13T16:38:00

Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động

Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam công bố thông tin về việc: Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số…
2019-11-29T17:32:00

Ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán VACO

Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố thông tin về việc: Ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm…
2019-07-12T16:28:00

Phương án đầu tư trái phiếu Chính phủ

Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố thông tin đối với phương án đầu tư trái phiếu Chính phủ. Chi tiết…
2019-03-18T16:25:00

Báo cáo thường niên 2018

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam công bố Báo cáo thường niên 2018. Chi tiết theo file đính kèm. File đính kèm…
2019-02-20T16:04:00

Thay đổi Kế toán trưởng

Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố thông tin đối với Nghị quyết số 02/NQHĐQT-DNSE ngày 24 tháng 01 năm 2019…
2019-01-24T16:21:00